Vrijheid van Meningsuiting

Volgens de Belgische grondwet


Het recht op vrije meningsuiting is een fundamenteel recht, gewaarborgd door de Belgische Grondwet en verscheidene bepalingen in mensenrechtenverdragen, waaronder artikel 19 van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, artikel 19 van het Internationaal Verdrag inzake Burgerlijke en Politieke Rechten en artikel 10 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. Het omvat het recht om zonder inmenging zijn eigen mening te koesteren en om via alle media informatie op te sporen, te ontvangen en door te geven. De vrijheid van mening en meningsuiting zijn nauw verbonden met andere mensenrechten, waaronder het recht op privacy, de vrijheid van vereniging en vergadering, en de vrijheid van godsdienst of overtuiging. Dit recht vormt één van de hoekstenen van elke democratische samenleving.


In 2020 neemt de Belgische overheid de beslissing grondrechten alsook de vrije meningsuiting actief te beknotten

op basis van een aantal ministeriële besluiten in samenwerking met de perswereld. 


Deze site beroept zich op het recht op vrije meningsuiting alsook het recht op vrije vergadering en informering

en geeft ruimte aan meningen die anders gecensureerd worden

180

Pionier in hedendaagse censuur (pub 02/10/2023)

In de afgelopen maanden kwam dhr Rousseau meermaals in opspraak naar aanleiding van vermeende zedenfeiten en meer recent ook naar aanleiding van een opgestelde PV door de politie van Sint-Niklaas wegens racistische uitlatingen, onder invloed van alcohol. DPG media slaagde erin de inhoud van het PV te verkrijgen, maar werd terstond door de rechter verboden de inhoud te publiceren. Hoewel dit een aanfluiting is van de persvrijheid, blijkt er toch een rechter te bestaan die in kortgeding op vraag van ... een éénzijdig verbod oplegde aan DPG media zonder deze partij hierover gehoord te hebben. Opnieuw getuigend van een diepe minachting voor meerdere basisrechten alsook de Belgische grondwet op zich.  



240

Vandenbroucke plaatst zich persoonlijk op het deksel van de beerput (pub 06/07/2023)

De persoon die verantwoordelijk is voor de aanpak van de COVID crisis met alle bijhorende maatregelen doet er alles aan om de beerput gesloten te houden. "Het Laatste Nieuws" probeert al 2 jaar lang inzage te krijgen in alle email verkeer tussen de minister en zijn companen (Erica Vlieghe en Pedro Flacon die samen met de minister alles voor het zeggen hadden tijdens de COVID crisis). Voor hem is de Wet op Openbaarheid van Bestuur (WOB) maar een vodje papier en verzet zich als enige ook actief tegen een amendement op een wetsvoorstel dat het advies van de Commissie voor Toegang tot Bestuursdocumenten (CTB) bindend maakt. Deze persoon is verantwoordelijk voor het misleiden van het publiek en heeft zich tijdens de Corona periode zeer agressief opgesteld naar elke tegenstem, bezondigd aan discriminatie op gezondheidsbasis en nog veel meer. 

Het artikel van HLN vind je hier



80

De Zevende Dag (VRT - 19/03/2023): terugblik op corona, een oefening in ontkenning (pub 22/03/2023)

Een langverwachte aanzet tot een retrospectief op de voorbije 3 jaar en de maatregelen die tijdens de epidemie genomen werden. Een debat was het niet, enkel een panelgesprek waarbij op elke vraag maar 1 antwoord mocht komen, van ondermeer minister van volksgezondheid Vandenbroucke, Erica Vlieghe en ex Vlaams minister van volksgezondheid Beke. Iets meer kritische vragen deze keer van de staatszender maar helaas geen tegenwoord zoals we gewend zijn. Waren de lockdowns niet te hard? Neen, zeker gerechtvaardigd (!). Hielden de vaccins besmettingen toch niet tegen? Niet echt, maar dat wisten we al (!). Blijkt er toch wat vaccinschade te zijn? Dat had ik van in het begin al gezegd (???)... waren de te verwachten antwoorden van de beleidsmakers.

1 vol uur aan parapluutjes opentrekken kan je hier bekijken.



Vlaamse en Nederlandse Mainstream Media, de keizers van de hypocrisie(pub 30/11/2022)

Naar aanleiding van het neerslaan van de opstand van de bevolking tegen de strenge coronamaatregelen door de Chinese overheid, struikelt de Vlaamse pers over zichzelfdeze teveroordelen in de sterkste bewoordingen en het op te nemen voor de Chinese burger. Er wordt uitgebreid verslag gedaan over de opstand tegen de Chinese ordediensten ondermeer op HLN. De media is -terecht- erg verontwaardigd! Ook de grootste pleibezorger van de nultolerantie, Marc Van Ranst, heeft zijn mening (weeral) 180 graden gedraaid.Dit staat in zeer schril contrast met de houding van dezelfde media in 2020, 2021 en 2022 ten opzichte van vreedzame protesten en verzet tegen de corona maatregelen in eigen land. Gedurende 2 jaar werd alle kritiek tegen de maatregelen geminimaliseerd en doodgezwegen. Denken we ondermeer aan de onschuldige burgers die zeer hardhandig werden aangepakt door de ordetroepen in Brussel.




Poging tot cancelen van professior Matthias Desmet (pub 08/09/2022)

Na een verkeerdelijke uitspraak van prof Desmet omtrent het aanwezig zijn bij een open hart operatie onder hypnose tijdens de talkshow van Alex Jones (omschreven door de pers als extreemrechts en veroordeelde complotdenker) werd zijn uitspraak -hoewel hij zich reeds uitgebreid hiervoor verontschuldigd had op voorhand - door de mainstream media in opgevoerd als een leugenaar. Onder druk van deze laatsten (ondermeer VRT Nieuws, HLN en het Nieuwsblad) dient de universiteit Gent een "speciale onderzoekscommissie" op te richten die al zijn lesmateriaal onder de loupe moet nemen en moet zoeken naar "onregelmatigheden". Naar te voorspellen was, was dit een uitgelezen kans om deze kritische zelfdenker het zwijgen op te leggen en te cancellen na de publicatie van zijn zeer succesvolle boek over totalitaire regimes en massavorming alsook zijn kritiek op de aanpak van het regime en -pers tijdens de corona crisis. Prof Desmet is één van de weinige mensen die zich van de waanzin kan distantiëren en deze objectief beschrijven. Hij is een bron van inspiratie en hoop voor tienduizenden mensen die zich vragen stellen bij hoe het er tegenwoordig aan toe gaat in onze maatschappij. Het spreekt voor zich dat ook wij prof Desmet voluit steunen in zijn werk. Niemand is perfect en iedereen kan een steek laten vallen. Laten we hopen dat de reactie van de regimepers hem nog meer inspiratie geeft ! 




Ook de Vlaamse Cultuurprijzen worden gecensureerd door de mainstream media (pub 11/05/2022)

De Vlaamse Cultuurprijzen, Ultimas, werden naar jaarlijkse traditie uitgereikt, dit jaar op 10 mei.

Voor de eerste keer was er een publieksprijs te winnen die ging naar de corona-kritische documentairereeks Tegenwind. Dit zeer tegen de zin van de Vlaamse media gezien hun actieve strijd tegen elke stelling die indruist tegen het pensée unique van overheid en regimepers. En zo voelde de regimepers zich aanvankelijk genoodzaakt slechts 12 van de uitgereikte 13 prijzen te melden in de berichtgeving. De Morgen, de Tijd, Gazet van Antwerpen en het Belang van Limburg zwegen aanvankelijk de 13de Ultima dood. Op de VRT nieuws site stond dan weer Tegenwind aangestipt onder de noemer "DESINFORMATIE" (niet verwonderlijk gezien de VRT reeds 2 jaar alle kritische geesten belachelijk maakt en wegzet als "fake news", niettegenstaande het boek van hun beste onderzoeksjouralist Luc Pauwels en zijn kritiek hierin op eigen huis). De Standaard deed er nog een schepje bovenop en sprak van een 'gekaapte' publieksprijs. Kortom: de regimepers haalde hun 50 tinten censuur boven in een poging kritische geesten opnieuw te bestrijden, of liever dood te zwijgen, maar helaas kon dit nu niet meer  en dus toch maar in de frontale aanval.

Wij feliciteren in elk geval de makers van deze fantastische reeks, waarvan een tweede seizoen reeds op stapel staat met wetenschappers als dr Malone en dr Geert Van Den Bossche. 




We shall not forget ! (pub 21/02/2022)

Geheel 2021 en alvast begin 2022 gaat de mainstream media door op hetzelfde elan: belachelijk maken van alle mensen die kritiek hebben op het pensée unique van de overheid en baggerpers. Mensen die beslist hebben voor zichzelf te denken worden gebrandmerkt als loosers, idioten, gekken, marginalen, extreem rechtsen en extreem linksen. Als we kijken naar de producenten van deze modder kunnen we alleen maar besluiten dat verse schoolverlaters het zeer snel kunnen maken tot rioolreporters. Maar laten we nooit vergeten wat de Standaard, de Morgen, GVA, Het Laatste Nieuws, Knack en andere media gepbliceerd hebben in de afgelopen maanden om de bevolking tegen mekaar op te zetten en critici belachelijk te maken. Getuige daarvan een heel aantal quotes uit de media hieronder. 




Alweer een gitzwarte dag in de geschiedenis van ons land (pub 24/01/2022)

Op het einde van de '1 million 1 team' manifestatie, georganiseerd door Europeans United op 23 januari, geraakte een 100-tal amokmakers slaags met de politie in de Europese wijk in Brussel. De agressoren waren naar verluid een links extremistische groepering (Antifa) en ze lieten niet na de oproeppolitie een moeilijke tijd te geven, wat ten zeerste af te keuren is. Helaas herhaalde de reactie van de politie zich nadien op dezelfde manier al op 'La Boum 2' in 2020. De oproerpolitie drong gefrustreerd het jubelpark binnen met groot machtsvertoon en begon in het wilde weg met traangas en waterkanon gewone burgers te omsingelen. Tenslotte werden een paar "honderd" relschoppers aangehouden, waaronder een heel aantal vrouwen ouder dan 60 jaar, een Nederlander die te diep in het glas gekeken had, een man in een konijnenpak en enkele toeristen die zich op heden nog afvragen waarom zij geviseerd werden door de politie. 




Aanzetten tot haat, onverdraagzaamheid en discriminatie Deel IV (pub 18/02/2022)

Op 15 januari 2022 verscheen in de Standaard een interview met Conner Rousseau (voorzitter van Achteruit) dat op z'n zachtst gezegd de gemoederen heeft opgehitst. Hij stelde: "Zonder vaccinatiebewijs kom je nergens meer binnen, met vaccinatiebewijs overal”. Ongevaccineerden zouden dan voor de Vooruit-voorzitter niet langer welkom zijn in restaurants, cafés, nachtclubs en cultuurhuizen. Omgekeerd zouden gevaccineerden wel weer kunnen deelnemen aan het “volledige sociale, culturele én economische leven”. Dit is opnieuw een duidelijk boodschap van discriminatie aan het adres van mensen die niet (volledig) gevaccineerd zijn, ronduit een oproep tot discriminatie. Zijn principe is dat brave burgers die mooi luisteren naar de overheid beloond worden met extra rechten als toegang tot ontmoetingsplaatsen. Dit komt volledig overeen met de gedachtengang van de Chinese totalitaire staat. Maar goed dat hij op deze manier duidelijk maakt dat hij voorstander is van een dictatuur, kwestie van nadien niet te kunnen terugkrabbelen. Deze keer kwam er zelfs uit de mainstream media enige genuanceerde kritiek





Ongevaccineerden dehumaniseren en pesten met dank aan de mainstream media Deel 1 (01/01/2022)

Ter verduidelijking: volgens de huidige media berichtgeving en politieke spelletjes vallen mensen die (nog) geen booster gehad hebben ook onder 'ongevaccineerden'. Enkel mensen die de vaccin "updates" braafjes laten plaatsen worden beschouwd als volledig gevaccineerden.

In België wordt het dehumaniseren, beschimpen en stigmatiseren van ongevaccineerden al een hele poos uitgeoefend door mensen als Egbert Lachaert (OpenVLD), Alexander De Croo (OpenVLD), Frank Vandenbroucke (Vooruit) en anderen. Hun leitmotif is de ongevaccineerden het leven onmogelijk maken, zelfs al is bewezen dat de vaccins geen besmettingen tegenhouden en maar een beperkte werking in de tijd hebbenen ineffectief zijn tegen varianten. Op 4 januari gaf president Macron in Frankrijk een interview waarin hij stelde de ongevaccineerden maximaal te pesten tot het einde om hen overstag te doen gaan. Aangezien landen als de onze discriminatie hard zouden moeten aanpakken alsook oproepen tot haat bestraffen, kiest de Vlaamse mainstream media alweer de kant van een totalitaire aanpak en levert geen enkele kritiek op deze haatdragende fransman. In geen enkele van de Vlaamse kranten werd ook maar 1 enkele bedenking gemaakt en koos de redactie voluit een neutrale tot instemmende rol. 




"COVID Safe Ticket" : pervers resultaat dat de situatie verergert (28/11/2021)

Enkele maanden na de invoering van de discriminerende CST kunnen we stellen dat er eerder het tegendeel bereikt wordt : een sterke stijging van het aantal besmettingen.

Waarom? 2 redenen: (1) eigenaars van een CST door vaccinatie weigeren zich te laten testen om hun "vrijheid" te kunnen behouden. (2) ongevaccineerde jongeren willen zich juist laten besmetten om een CST te krijgen en ook terug van die vrijheid te kunnen genieten, zoals aangehaald in deze podcast

Wie het invoeren van het CST op voorhand zou gesimuleerd hebben, zou gezien hebben dat deze effecten sterk zouden spelen na de invoering van het CST, met andere woorden was het voorspelbaar dat de besmettingen zouden stijgen!




De grootste na-oorlogse haatzaaier flikt het 'em weer (pub 21/11/2021)

Een overkozen minister van volksgezondheid die het geoorloofd vindt om mensen tegen mekaar op te zetten en discriminatie en overdraagzaamheid tot standaard te verheffen, wat gaan we nog meemaken met deze oelewapper? Door honderd duizenden mensen en organisaties te stigmatiseren tracht deze geldverbrander de aandacht af te leiden van zijn eigen falend beleid. Zo zegt deze totalitarist dat de vierde golf enkel en alleen de schuld is van de ongevaccineerden en het normaal is dat de gevaccineerden de ongevaccineerden haten. Meest recent roept hij de bevolking ook op om horeca zaken te boycotten die het niet 'al te nauw' nemen met de controle op de coronapas. Nadien bestempelde hij z'n eigen woorden als een 'ongelukkige uitdrukking'. Daarnaast is hij ook niet vies om zijn vriendjes bij de testlabo's royale vergoedingen uit te betalen voor werk dat niet geleverd wordt


Alles wijst erop dat deze angstpredikant de pedalen aan het verliezen is in zijn poging met deze misdaden weg te komen. Deze narcist heeft het erg hoog op met zichzelf, maar hoogmoed komt voor de val!




"COVID Safe Ticket" : toegegeven, niemand weet nog wat te doen (pub 31/10/2021)

Wat perfect te voorspellen was is uitgekomen: het CST wordt uitgerold over het volledige land. Wie het zich nog herinnert: het CST werd in het leven geroepen om reizen binnen Europa mogelijk te houden. Ook was de wereld toen nog in de waan dat wie gevaccineerd was het virus niet kon overdragen. Al een tijdje blijkt dit een totaal verkeerde veronderstelling geweest te zijn. Dus met andere woorden houdt het CST besmettingen niet tegen en dient het CST tot niets, tenzij het leven van de mensen die zich nog niet hebben laten vaccineren op termijn onmogelijk te maken. Zelfs de mediavirologen geven toe dat het woord "safe" niet van toepassing is. Misschien kunnen we er nog gewoon mee lachen, want niemand weet het nog!




Knack : hét juiste adres voor betalende desinformatie (pub 31/10/2021)

Dit blad beschikt over een "fact check" dienst, mede gefinancierd door Facebook, dat bemand wordt door een aantal freelance journalisten als ondermeer Lotte Lambrecht, Brecht Castel en Karin Eeckhout. Deze 3 personen krijgen van Knack specifiek de opdracht selectief artikels en media als video's en ander beeldmateriaal eruit te pikken en te ontkrachten in de context van Corona en worden daarvoor betaald. Meer specifiek materiaal dat ingaat tegen de overheidsrethoriek: minimaliseren van verzet tegen de maatregelen en van studies die niet stroken met de mening van de "overheidsexperten". Gezond verstand en wetenschap mogen deze mensen gewoon naast zich neerleggen bij het schrijven van artikels. Deze mensen doen aan "cherry picking" van wat ze dienen te ontkrachten: de eenvoudige "sitting ducks" dienen eraan te geloven, het weerleggen van andere gefundeerde kritische meningen is voor hen te moeilijk. En ook nu weer maken ze zichzelf weer schuldig aan de luie journalistiek: het proberen te ridiculiseren van het feit dat natuurlijke immuniteit te verkiezen is boven kunstmatige en je zo levenslang beschermt tegen virussen. Zelfs al hebben gezaghebbende wetenschappelijke media als Science en Nature dit bevestigd, toch vinden deze journalisten dat ze het beter weten en gebruiken daarvoor 1 video om dit wetenschappelijke feit te bestempelen als bedrog.



Het falen van de vaccins - de winter komt eraan! (pub 20/10/2021)

Op dit moment van schrijven (20 oktober 2021) en na een aantal weken dat het de (redelijk) goede kant op gaat met het aantal besmettingen en ziekenhuisopnames (nog steeds in niet uitgebreide capaciteit na 18 maanden), gebeurt wat perfect voorspelbaar is: het wordt herfst en daarna winter, temperaturen dalen, verkoudheden beginnen terug de kop op te steken alsook de griep (angstaanjagende verhalen in de media over een extreem zwaar griepseizoen) naar jaarlijkse traditie (maar dat mag niet gezegd worden). Het is nu reeds duidelijk geworden dat vaccins niet helpen tegen besmetting en het doorgeven ervan en nu wordt ook duidelijk dat vaccins ook maar een zeer beperkte periode antilichamen geven tegen covid-19. Dus wat is de reflex van de overheid en media? Nog steeds hun oor te luisteren leggen bij de experten die reeds bewezen de meest ondoordachte dingen eerst te zeggen en de waarheid niet in pacht te hebben. Kroniek van een aangekondigde zoveelste lockdown




Aanzetten tot haat, onverdraagzaamheid en discriminatie Deel III (pub 20/09/2021)

"Deze epidemie is vandaag een epidemie aan het worden van de niet-gevaccineerden”, zei premier Alexander De Croo (Open Vld) na het Overlegcomité van 17 september. De Croo was heel scherp voor vaccinweigeraars. “Onze intensieve zorgen zijn een verzamelplaats aan het worden van mensen die niet gevaccineerd zijn. Dat kunnen we als samenleving niet aanvaarden. We kunnen niet aanvaarden dat er mensen zijn die de keuze maken om andere mensen in gevaar te brengen. Niemand heeft dat recht, om vrijwillig andere mensen in gevaar te brengen. Niemand zou iemand anders zoiets mogen aandoen." Helaas opnieuw een voorbeeld van hoe de premier van ons land een minderheid stigmatiseert en vervolgens discrimineert. Hij draagt de burgers op de ongevaccineerden te beschouwen als egoïsten en roekelozen. Wat hij daarentegen niet zegt is dat vaccins weinig tot niets doen aan de overdracht van het virus en in landen als Israël en Groot Brittanië de meerderheid van de ziekenhuisopnames wel geprikt werden.  




Documentairereeks over 6 wetenschappers die door de media uitgespuwd worden (pub 05/09/2021)

Het Nederlands/Belgisch documentairemakers duo Jakobien Huisman en Alain Grootaers brengen in een 6-delige documentairereeks het verhaal van 6 wetenschappers die bedenkingen uitten over de overheidsaanpak in de afgelopen 18 maanden en hiervoor een zware tol moesten betalen zoals het verlies van functie. 6 zeer moedige wetenschappers die -onderbouwd door honderden wetenschappelijke studies- tegen de stroom ingaan en daarbij de voltallige mainstream media en overheden tegen zich kregen. Alle afleveringen kan je bekijken om de site van blckbx.tv dat tevens een zeer knap kanaal is met reeds een heel aantal interessante praatgasten. 




Aanzetten tot discriminatie (pub 03/09/2021)

"De stelling van de Vooruit-voorzitter is duidelijk: mensen die niet gevaccineerd zijn mogen het niet verknallen voor zij die wel hun verantwoordelijkheid genomen hebben. Als de coronasituatie opnieuw zou verergeren, moet er dus onderscheid tussen beide groepen gemaakt worden."

De partijleider bij uitstek die zou moeten pleiten voor een sociale en niet-discriminerende samenleving is één van de vurigste pleiters voor separatisme zoals in de tijd van de Apartheid in Zuid-Afrika

Gedurende de maanden augustus en september 2021 is het tot een ongemeen hoog opbod gekomen aan discriminerende ideeën voor maatregelen tegen de burgers die zich niet of nog niet hebben laten inenten. Beide politici en media hebben tientallen posts op social en klassieke media gelanceerd om toch maar de andersdenkenden te stigmatiseren en te onderdukken met maatregelen zoals het niet meer toelaten van ongevaccineerden tot ziekenhuizen, het ophokken van enkel ongevaccineerden bij selectieve lockdowns, het invoeren van een coronapas bij alle restaurants, hotels, kleinere (familiale) evenementen, enzovoort. Dit terwijl het reeds aan de hand een heel aantal studies bewezen werd dat ook gevaccineerden evenzeer het virus blijven overdragen en nog steeds in het ziekenhuis kunnen belanden. 




De waarheid haalt de leugen in (pub 28/7/2021)

Het debat zorgde destijds voor heel wat tophef, omdat critici vonden dat VRT geen podium had mogen geven aan wetenschappers die kritisch zijn voor het coronavaccin. Nu blijken de critici in dat controversiële debat in De Zevende Dag gelijk te hebben. Vaccinoloog Pierre Van Damme, die aan de andere kant van de tafel zat, zat fout.

Dit is slechts één van de zogenaamde "complottheorieën die werkelijkheid geworden zijn. Hier even een korte opsomming: (1) Verplichte vaccinatie zou er nooit komen volgens ondermeer de Belgische ministers - achterhaald want in vele landen wordt vaccinatie voortaan verplicht, om te beginnen met een aantal beroepen en ook in België wordt dit wettelijk in orde gebracht. (2) Het concept van corona paspoort werd door critici reeds geopperd medio 2020, ontkend door de politiek en verwezen naar het fabeltjesrijk - toegepast in de meeste landen voortaan, (3) Het ontstaan van een 2-klassenmaatschappij en discriminatie van de vaccintwijfelaars en -weigeraars ten opzichte van de gevaccineerden - op heden mogen gevaccineerden inderdaad meer dan de andere groep, enzovoort...




Aanzetten tot haat en onverdraagzaamheid Deel II (pub 4/7/2021)

Tijdens de kruistocht van de overheden en media tegen de mensen met een gezonde portie kritisch denken wordt alle berichtgeving die in het kraampje past van de vaccinatiepropaganda klakkeloos en zonder nadenken gebracht. Eén van de resultaten is dat de burgers worden opgesplitst in kampen en tegen mekaar opgezet. Gevaccineerden wordt aangeleerd bang te zijn van mensen die hun vaccin (nog) niet gehad hebben en wijs gemaakt dat levensbedreigende varianten juist ontstaan bij mensen die zich niet hebben laten vaccineren, niettegenstaande de berichtgeving dat varianten op termijn milder worden en uiteindelijk endemisch worden zoals de seizoensgriep of snotvallingen. Dit is de zoveelste aanslag van de overheid en media op het vrije denken en op volstrekt niets gebaseerd. En laten we duidelijk zijn: wetenschappelijke consensus bestaat NIET




Aanzetten tot haat en onverdraagzaamheid (strafbare feiten) (pub 30/06/2021)

Alle middelen zijn gepermitteerd in de strijd tegen de andersdenkenden en de Vlaamse media maakt er zich aan de lopende band schuldig aan. Riooljournalistiek kon je de afgelopen dagen ondermeer vinden in de Morgen en het Laatste Nieuws (beiden onder de groep DPG media) waarin de draak werd gestoken met meester Carine Knapen die het corona beleid op de korrel neemt en ook de rechten van de familie van Jurgen Coninckx behartigt. Deze lage kwaliteitsgazetten hitsen daarnaast hun lezerspubliek ook op tegen mensen die zich vragen stellen bij vaccinatie en het vaccinatiebeleid met als voorlopig hoogtepunt de bagger die dhr Mohamed Ouaamari schrijft op 29 juni. In de zeer simpele denkwereld van de journalisten en redacteurs worden alle kritische en afwachtende mensen gelijkgesteld aan antivaxers en vervolgens publiek vernederd en te schande gezet en de stempel "loser" op de kop gedrukt. Dit alles is zeer bedenkelijk en doet alleszins sterk denken aan de stigmatisering voorafgaand op en ten tijde van de tweede wereldoorlog. Misschien nog meer aan de burgeroorlog in Rwanda waarbij de media en meer bepaald radio Mille Collines opriep tot haat jegens bepaalde bevolkingsgroepen. En daarbij moet je ook weten dat dit alles toegestaan wordt door de verschillende overheden in België en hierop geen enkele vingerwijzing volgt. Zover is het reeds gekomen. 




De tactiek van de verschroeide aarde (pub 28/06/2021)

De mainstream media hebben in de afgelopen maanden geëxcelleerd in mensen met andere opinies (dan degene die ons vanuit de overheid opgedrongen worden) te stigmatiseren als complotdenkers. Zo hebben ze reeds getracht de carrières ten gronde te richten van ondermeer prof Sam Brokken, prof Lieven Annemans, prof Theo Shetters, advocaten Michael Verstraeten en Carine Knapen. Af en toe komt een redacteur tijdens een moment van helderheid tot het besef welke schade ze uitgericht hebben zoals de hoofdredacteur van Knack in de context van het feit dat de theorie van de ontsnapping van het COVID-19 virus uit het labo in Wuhan nu terug op de tafel ligt nadat er duizenden emails van prof Fauci openbaar werden gemaakt en ook zijn ontslag geëist wordt. Dit nieuws kwam trouwens verder in geen enkele Vlaams medium aan bod omdat de media in dit land de labo-theorie bestempelden als complottheorie en ze hun woorden nu zouden moeten inslikken. 




Alle middelen zijn goed om mensen in te enten met een experimenteel vaccin (pub 26/05/2021)

In een verwoede poging om de hele wereldbevolking ingeënt te krijgen (en ook in Afrika waar er quasi geen COVID overlijdens zijn behalve in Zuid-Afrika) zijn alle middelen toegelaten. De Verenigde Staten gaan er momenteel het verst in: mensen maken kans op 1 miljoen dollar als ze zich laten inenten, studenten maken kans op een gratis studiebeurs, pubers krijgen gratis treintickets of snoep, enzovoort... Feit is dat de COVID-19 vaccins nog steeds onder voorlopige goedkeuring gebruikt worden en de effecten op lange termijn onbekend zijn. De Amerikaanse arts dr. Simone Gold stelt dit nogmaals duidelijk tijdens dit seminarie begin 2021.




Een gitzwarte dag in de geschiedenis van ons land (pub 02/05/2021)

Wat initiëel in de namiddag van 1 mei startte als een leuke samenkomst ("La Boum 2") van burgers van alle leeftijden, met vrienden en kinderen in het Ter Kamerenbos te Brussel, verviel helaas in een apocalypse door excessief geweld van de ordediensten die in zeer grote getale (meer dan 600 robocops, tientallen ruiters en maar liefst 4 waterkannonen) zeer repressief tegen alle aanwezigen optraden, waaronder ook de auteurs van dit artikel. Naast het aanpakken van enkele oproepkraaiers, kregen honderden vredelievende bezoekers te maken met het waterkanon, pepperspray, traangas, matrakslagen en schoppen door de ordediensten. Op Facebook en andere social media werden hiervan tientallen video's gepost met als meest choquerende onschuldige omstaanders die getrakteerd werden op pepperspray douches op het moment dat ze de politie tot rede poogden te brengen. Dankuwel hiervoor minister Verlinden en premier De Croo! Als politiek verantwoordelijken hiervoor hebben jullie de burger getoond in welk autoritair regime België is belandt. 




Bangmakerij onderuit gehaald door ziekenhuizen  (pub 21/04/2021)

Ziekenhuis Geel op Twitter en Facebook: "In de media lezen we ‘dat de situatie in Ziekenhuis Geel uiterst penibel is en dat het ziekenhuis geen bedden meer vrij heeft op intensieve zorg’. Dit klopt niet en zetten we graag recht.

De situatie in Ziekenhuis Geel is onder controle. We zitten zelfs onder het gemiddelde van de provincie Antwerpen, wat betreft bezetting van coronapatiënten op intensieve zorg en niet-IZ." De woordvoerder van het ziekenhuis bevestigt op verschillende kanalen dat er geen sprake is van een capaciteitsgebrek en hekelt de journalistieke berichtgeving daaromtrent. “Kranten nemen zomaar dingen over van elkaar zonder iets bij ons te controleren.”

En toch blijft de overheid steeds beweren dat we op de rand van een instorting van het zorgsysteem zitten... Natuurlijk een bewuste strategie van de overheid en media virologen om de hoogdringendheid van alle maatregelen proberen te onderbouwen.




Zonder tegenspraak kan van wetenschappelijke vooruitgang geen sprake zijn (pub 09/04/2021)

Met mondjesmaat begint er wat te bewegen in de door overheid en virologen aangestuurde pers. Twee medewerkers van de Universiteit Antwerpen (Stefaan Walgrave en Ine Kuypers) gingen na hoeveel zendtijd de virologen en meerderheidspartijen op de Vlaamse beeldbuis kregen en het resultaat spreekt boekdelen. De Standaard schreef een artikel over hun bevindingen met een verwijzing naar de voordracht over media manipulatie door Van Ranst bij de Chatham House (hieronder aangehaald).  Ook in de Knack verscheen rond dezelfde tijd een opiniestuk in de vrije tribune van een aantal vooraanstaande wetenschappers die de censuur en propaganda aan de kaak stellen. Volledig terecht en hoogstnodig ! Het wordt tijd dat de juiste vragen gesteld worden, zoals daar is: waarom werd op geen enkel moment werk gemaakt van een uitbreiding van de capaciteit zoals het openen van noodhospitalen? En waarom dat eenzijdige blindstaren op de fysieke gezondheid en komt psychisch welbevinden nooit aan bod ? Repressie in plaats van motivering. 




Mens erger je niet... (pub 30/03/2021)

De doorsnee mediaviroloog en andere -loog zit om geen enkele uitspraak verlegen, maar deze keer doet het toch meer dan de enkel de wenkbrouwen fronsen... Microbioloog Goossens stelt zich vragen bij de betrouwbaarheid van de COVID-19 zelftest als zou deze niet voor 100% te betrouwen zijn en dus niet geschikt voor het toelaten van mensen op concerten of op reizen en dat deze dus geen vrijgeleide zijn (interview op radio 1 einde maart). Dit beweert hij en stelt zo impliciet dat de standaard testmethode, namelijk de PCR test, wel voor 100% betrouwbaar is. Zelfs door het WHO werd de landen gevraagd om het aantal uitvergrotingen sterk te reduceren omdat deze veel teveel vals positieven opleveren. Een oproep die trouwens niet nagevolgd werd door ons land. Schattingen over het aantal vals-positieve tests variëren tussen de 10 en de 30%. En dan wordt ons afgeraden de zelftest te gebruiken... Gevolg zou zijn dat het % besmettingen zou dalen. 




Framing a pandemic (pub 17/03/2021)

We kenden reeds de voordracht die Marc Van Ranst gaf op 22 januari 2019 voor het Londense Chatham House waarin hij uiteen zette hoe je de berichtgeving naar je hand moet zetten om het volk te manipuleren, destijds in het kader van de Mexicaanse griep. De Nederlandse documentairemakers DOCSFAIR maakten een analyse van de framing die Van Ranst toepast. Blckbx.tv had hierover een gesprek met de makers en tonen de integrale documentaire, wat best interessante, nieuwe inzichten oplevert. Het artikel in PNWS en de reportage kan je hier bekijken.




Een ongezouten mening van een ex-journalist van de VRT (pub 08/03/2021)

Wat al vele maanden duidelijk is voor de mensen die nog enigszins wakker zijn, is dat de (Vlaamse) media volledig partij gekozen heeft voor de virologen en enkel deze laatsten aan het woord laten tijdens uitzendingen en in krantenartikels. Tegenstemmen komen nooit aan bod, worden zelfs actief belachelijk gemaakt en het zwijgen opgelegd. Siegfried Bracke, een ex-journalist die enkele tientallen jaren lang in de interne keuken bij de VRT mocht meekoken, is vanwege de censuur die de VRT sinds de start van de corona crisis hanteert in zijn pen gekropen en heeft hierover een to-the-point opiniestuk geschreven.




Censuur deel II: Hoe de VRT redactie propaganda voert voor de vaccins (pub 21/02/2021)

Op 14 februari werd door de VRT redactie tijdens de Zevende Dag een gestuurd debat georganiseerd tussen de media viroloog Pierre Van Damme enerzijds en anderzijds Sam Brokken (docent gezondheidswetenschappen) en Hilde De Smet (natuurgeneeskundig arts). Het was een typisch debat zoals de VRT er nu al een paar gehouden heeft: de mensen die kritisch staan tegenover de maatregelen niet laten uitspreken, maar de media virologen wel. En terloops mensen die hun twijfels hebben over de vaccins brandmerken als anti-vaxxers. Nadien werd er zelfs een filosoof (Patrick Loobuyck) uitgenodigd om in het lang en breed te vertellen waarom kritische geesten beter niet uitgenodigd worden in de studio. Net voordien had de redactie prof Van Gucht zich uitgebreid kritisch laten uitspreken over prof Schetters, een vaccin ontwikkelaar die hij ronduit beschimpte als anti-vaxxer. Prof Schetters kreeg geen enkel recht van antwoord op de VRT, maar gelukkig wel hier: het interview met weerwoord van professor Schetters kan je hier bekijken.




Ceci n'est pas un complot Belgische documentaire omtrent de rol van de media tijdens de pandemie

(pub 06/02/2021)

Onderzoeksjournalist Bernard Crutzen schetst een beeld van de manier waarop de mainstream media in België het COVID nieuws brachten en nog steeds brengen. Gedurende 1 uur en 10 minuten wordt aan de hand van een aantal gesprekken met vooraanstaande wetenschappers het huidige falende beleid aan de kaak gesteld, alsook de rol van de virologen die aan de basis staan van dit beleid. Een verhaal van censuur, belangenvermenging en massavorming dat menig misdaadautheur de komende jaren nog van genoeg voer zal voorzien. De integrale film kan je hier bekijken.



COVID Statistieken ziekenhuisopnames door het Intermutualistisch agentschap (pub 28/01/2021)

Sciensano heeft in 2020 aanhoudend geweigerd om de nationale analyses van de ziekenhuizen vrij te geven. Kamerleden die er bij herhaling om verzocht hebben, zijn afgewezen en velen anderen, waaronder ook meester Carine Knapen. Belangrijke documenten achterhouden die een duidelijk beeld kunnen verschaffen over de werkelijke situatie, betekent altijd ... dat er stront aan de knikker is en er zaken zijn die niet mogen geweten zijn omdat zij afwijken van de leugens die publiek verkondigd worden. Dit is hier een schoolvoorbeeld van.

"The Great Reset" : wat staat er te gebeuren? (pub 26/01/2021)

Einde januari 2021 werd door verschillende regeringsleiders (waaronder premier De Croo, Rutten, Johnson en anderen) verschillende keren "build back better" aangehaald als het toekomstige wereldbeeld waarvoor Corona ons de "opportuniteit" geeft. Deze woorden komen van Klaus Schwab, voorzitter van het World Economic Forum (WEF). In dezelfde context passen zijn woorden "You'll own nothing in 10 years and you'll be happy about it". Zijn visie wordt in de komende maanden en jaren doorgedrukt in de hele Westerse wereld. Wat dit concreet allemaal te betekenen heeft, legt de Nederlands econoom Willem Middelkoop in de auto uit aan Madelon

Het volk begint zich te roeren (pub 16/01/2021)

De Vlaamse pers censureert alle berichtgeving uit het buitenland als deze gaat over het verzet van de burgers tegen de Corona maatregelen, tenzij ze geforceerd wordt na veel reacties om toch iets op te nemen in hun kanaal. De Nederlandse pers zit om dergelijke berichtgeving niet verlegen en het Algemeen Dagblad berichtte op hun facebookpagina over de opstand van de Italiaanse restaurant uitbaters. Dit werd na een halve dag uiteindelijk ook letterlijk overgenomen door Het Laatste Nieuws (van dezelfde moedermaatschappij DGP media).

De reacties van de Facebook lezers zijn hartverwarmend: meer dan 5519 (66%) mensen geven het bericht een 'thumbs up', meer dan 2552 (31%) geven het een hartje en slechts een 200-tal lezers (3%) klikten op het traan-icoontje. Dit geeft er duidelijk wat beweegt onder de Europese burgerbevolking en is erg hoopgevend!

Dit is ook de algemene tendens onder de reacties van lezers op de berichtgeving op Facebook door de Vlaamse pers: een zeer ruime meerderheid staat erg kritisch tegenover de maatregelen, het doemdenken van de virologen en de cijfergegevens ! 

De Nieuwe Wereld : lichtpunt in het donker (pub 12/01/2021)

Door de erg gekleurde berichtgeving, toepassing van censuur en de voortdurende boodschappen van angst en verdeling heeft de burger aan de mainstream media niets meer. Gelukkig trachten een paar organisaties als De Nieuwe Wereld andere meningen aan het woord te laten en beschikken over hun eigen youtube kanaal om mensen goed te informeren. Een heel aantal academici, zaakvoerders, psychologen en andere experten hebben hun verhaal reeds komen brengen. Aboluut het bekijken waard is de uitzending van deze week met prof Matthias Desmet over het gebruik van statistieken en het gevaar hierbij voor het ontstaan van totalitaire regimes. Net zoals in het verleden meermaals gebeurd is, maar zeer deskundig uitgelegd door deze academicus. 

Het WHO past stiekem de definitie van groepsimmuniteit aan (pub 27/12/2020)

Op 13 november 2020 paste het WHO de definitie van groepsimmuniteit aan om te bepalen dat groepsimmuniteit enkel kan bereikt worden door vaccinatie, niet door de bevolking bloot te stellen aan een virus. Zo ontkent het WHO dat elk wezen over een immuniteit beschikt die het beschermt tegen virussen en een maatschappij enkel immuniteit kan ontwikkelen door zich volledig te laten vaccineren. Nochtans is een uitstekende immuniteit juist DE manier om nadelige gevolgen van het virus tot een absoluut minimum te herleiden en bewijzen tientallen studies uit verschillende landen dat ondermeer vitamine D een cruciale rol speelt in de bescherming tegen het COVID-19 virus, alsook zink . Daarbovenop zijn deze spotgoedkoop. Laat je niet wijsmaken door de mainstream media dat je eigen immuniteit irrelevant is. 

Tenslotte is er medicatie die al tientallen jaren bestaat, veilig is en wetenschappelijk z'n effectiviteit bewezen heeft bij een COVID-19 behandeling, namelijk Hydroxychloroquine en Ivermectine

Docu: COVID-19 - Het systeem (pub 17/12/2020)

Deze knappe documentaire werd gelanceerd op het DOCSFAIR internationaal filmfestival dat een stem geeft aan vele documentaire makers en in dit geval werd deze gemaakt door een nuchtere Nederlandse zaakvoerder die zich vragen stelde over het de pandemie en hiervoor ten rade gaat bij academici en personen uit de bedrijfswereld. Een zeer mooi gemaakte en heldere docu die reeds meer dan 500,000 keer bekeken werd op Youtube en andere kanalen. De volledige Nederlandstalige versie kan je hier bekijken

Een beleid gericht op het extrapoleren van het gedrag van zeer kleine minderheden (pub 13/12/2020)

Het staat al maanden als een paal boven water dat de Belgische regering de COVID-19 situatie onder aansturing van steeds hetzelfde handjevol virologen volstrekt verkeerd aanpakt. Bewindvoerders laten zich leiden door "experten" die reeds zoveel gekleurde grafieken hebben uitgescheten dat je niet meer weet in welke richting je ze moet interpreteren: recht, ondersteboven of op hun kant... Het gedrag van enkelingen wordt door de "experten" publiekelijk te schande gemaakt waarop deze nog extremere repressie eisen zoals surveillering door middel van drones. Zo verglijden we dagelijks meer en meer naar een expertendictatuur. Maar plots verschijnen er in enkele Vlaamse kranten toch enkele licht kritische stemmen als reactie op het hallucinante beleid, ondermeer door enkele wakkere politici als Vincent Van Quickenborne en econoom Ivan Van de Cloot. We kunnen dit alleen maar aanmoedigen!

Een boek over de derde grootste doodsoorzaak: de gevolgen van het gebruik van medicijnen (08/12/2020)

Dit boek verscheen in 2014 en is van de hand van Peter Goetzsche, een Deense hoogleraar en onderzoeker die gedurende enkele decennia zowel werkte voor de big pharma als onderzoek deed naar hun praktijken. De stelling dat de farmaceutische industrie zich schuldig maakt aan misdadige praktijken en als gevolg een misdadige organisatie is, lijkt sterk, maar de feiten die hij aanhaalt zijn dermate goed onderbouwd dat dit nog niet zo vergezocht is. Onderzoeksresultaten die verdoezeld worden, verzwegen bijwerkingen en corruptie zijn schering en inslag in de sector van het grote geld. Zeer goed om de huidige vaccinatiekoorts te kaderen.

Dit boek kan besteld worden via verschillende diensten zoals bol.com 

De mening van huisartsen omtrent COVID-19 en vaccinatie (pub 06/12/2020)

Gecensureerd op Youtube en Facebook, maar hier beschikbaar : tientallen doktoren uit evenveel landen, wetenschappers en vertegenwoordigers van een aantal niet-gouvernementele organisaties delen hun mening over het corona virus, de ontwikkeling van vaccins en het feit dat deze veel te snel ontwikkeld werden met mogelijke risico's voor de gezondheid. Mensen die het beste voorhebben met hun patiënten en op de frontlijn zullen staan van de gevolgen van de vaccinaties op mensen. Helaas worden deze mensen het zwijgen opgelegd door de overheid en de sociale media. 

Censuur in actie: deel 1 (pub 04/12/2020)

We namen de proef op de som en maakten een gebruiker aan bij Facebook om na te gaan hoe snel censuur door Facebook wordt toegepast. Slechts na het posten van 3 commentaren op sites van Het Laatste Nieuws en de VRT  omtrent zelfmoordcijfers en in de afgelopen 24 uur, werd onze account gedeactiveerd door Facebook. Nochtans voegden we ook niet-COVID gerelateerde inhoud toe aan het profiel. En als je je account terug wenst te activeren, dien je verplicht een mobiel nummer op te geven zodat ze dat ook kunnen gebruiken om je te tracen. Het platform dat ooit pronkte met de stelling dat het HET platform was om verhalen en opinies te delen met mekaar is niets meer dan een plek van censuur geworden. 

Kritiek doodgezwegen in de Vlaamse media (pub 02/12/2020)

De Vlaamse lezer zal het niet ontgaan zijn dat de laatste maanden de media geen kritische berichten meer brengt over de manier waarop COVID-19 wordt aangepakt na de publieke verkettering van prof Lieven Annemans door ondermeer de VRT en virologen einde oktober. Berichten in de Franstalige en buitenlandse media die ook de andere kant van de medaille laten zien zoals de betogingen na de zelfmoord van de beginnende kapster uit Charleroi (Alysson) of het feit dat de Nederlandse horeca zich strijdvaardig verzet tegen de verplichte sluiting worden steevast genegeerd op de redacties van de Vlaamse TV en kranten. Indien er toch iets in de rand van verschijnt, wordt steevast de mening van de Vlaamse virologen gevraagd die -voorspelbaar- dit steeds als onverantwoord en misdadig bestempelen. Tijd om meer de Waalse en buitenlandse media te volgen! Vlaamse redacties die zich momenteel minder laten intimideren zijn ondermeer P-Magazine en SCEPTR

Voordracht van Marc Van Ranst op de Chatham House organisatie in 2019 (pub 29/11/2020)

Chatham House is een niet-gouvernementele non-profitorganisatie in Londen. Er worden internationale vraagstukken besproken zoals in dit geval hoe je bij een pandemie bij aanvang de aandacht naar je toe moet trekken en hoe je de spreekbuis moet worden. Hij deed ook uit de doeken wat je de menigte moet wijsmaken, om ze onder de knoet te houden. Zeer interessant, dit geeft een inzicht in de strategie die zijn persoon en anderen volgen om voortdurend de beeldbuis en andere media te halen. 

Voor de volledige presentatie moet je hier zijn: presentatie op Vimeo

Hold-Up: documentaire over de origine van het COVID-19 virus en het hoe en waarom (pub 27/11/2020)

Een zeer knap gemaakte Franse docu met de medewerking van een heel aantal gerenommeerde artsen, psychologen en andere wetenschappers die aan de hand van concrete documenten, videos en getuigenissen een goed beeld schetsen over de manier waarop de COVID-19 pandemie ontstond en wel eens geregisseerd zou kunnen zijn door een select groepje organisaties. Doet veel stof opwaaien in Frankrijk en andere landen en de verspreiding van deze video wordt actief bestreden door de Franse media en overheid. 

De video kan je in zijn volledige lengte hier bekijken: video op Odyssee alsook de Franse Covidinfo site met COVID-19 gerelateerde inhoud die door de Franse overheid wordt bestempeld als "Fake News". 

De BLOG van Carine Knapen (pub 26/11/2020)

Als advocate onderzoekt Carine de legitimiteit van de "noodmaatregelen" die ons land sinds maart 2020 invoert in het "algemeen belang" zoals de avondklok en alle andere maatregelen die de basisrechten van de Belgische inwoners aan banden leggen. Daarnaast heeft ze haar eigen onderzoeksteam die de publicaties van Sciensano onder de loupe neemt. Ze is werkelijk een inspiratie voor vele mensen en een houvast in deze onzekere tijden. Zij tracht in te gaan tegen de stroom van indoctrinatie door de media en mensen correct te informeren en schrikt niet terug voor de intimidatie door Facebook en bashers. 

Haar site met een mooie collectie aan artikels en meningen vind je hier.

Artsen Voor Vrijheid (pub 25/11/2020)

Dit is een neutrale, onafhankelijke organisatie die getuigenissen verzamelt van artsen en specialisten, zorgpersoneel en verpleegkundigen, wetenschappers en laboranten, patiënten en hun familie, zelfstandigen, werknemers en ouders. 

Deze site bevat een heel aantal artikels die de media niet halen vanwege de gevoelige inhoud zoals de sterke stijging van het aantal zelfmoorden ten gevolge van de COVID-19 maatregelen. 


De volledige inhoud vind je terug op hun site


De "beruchte" PLandemic documentaires (pub 20/11/2020)

Een echte must-see voor het publiek dat zich vragen stelt vanwaar het virus komt. Bevat verschillende getuigenissen van Amerikaanse wetenschappers en IT onderzoekers naar de origine van het virus. Een stuk ervan is gewijd aan de "Event201" simulatie die zich in 2019 afspeelde, een algemene voorbereiding op de komst van een pandemie en de acties die door de overheden moeten genomen worden om het publiek onder controle te houden. Beide documentaires worden zeer actief vervolgd en verwijderd op allerhande platformen door de authoriteiten in de VS, maar zijn momenteel nog op de Plandemic site te downloaden.